ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่1/1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่1/1) จำนวน 6 คน

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
หากไม่ดำเนินการในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

More To Explore