ประกาศรายชื่อโครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์
โครงการรับนักศึกษาโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเข้าศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)

.
กำหนดการทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ให้ผู้มีรายชื่อ รายงานตัวระหว่างเวลา 08:45 – 09:00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเริ่มทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.15 น. เป็นต้นไป

More To Explore