ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (#UKPSF) ระดับ #Fellow ของสหราชอาณาจักร 🌟

🎉 #ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 🎉
.
✅ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (#UKPSF) ระดับ #Fellow ของสหราชอาณาจักร 🌟

More To Explore