Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน #นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ

[ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน #นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) 👨‍🔬👨‍🔬
 
1.คุณนวพล ศุปต์ธรรมสาร นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
 
2.คุณปกชน คีรีลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
 
3.คุณเสาวคนธ์ อินทร์ด้วง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
 
4.คุณนริศรา แก้วชนะ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
 
ตามมติคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 
📍 #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 0 7428 9600

More To Explore