หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564

ชื่อปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine Program D.V.M.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

240 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์อย่างมีคุณภาพและคุณธรรมตามเกณฑ์สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะของวิชาชีพสัตวแพทย์ ควบคู่ไปกับสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข พร้อมปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งกระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)

PLO1 (S) สามารถบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพสัตว์ อาหารปลอดภัย และสุขภาพหนึ่งเดียวไปประยุกต์ใช้ได้
PLO2 (S) สามารถปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ได้สอดคล้องกับบริบทการเลี้ยงสัตว์ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้
PLO3 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาและงานวิจัยด้านสัตวแพทย์เพื่อการปฏิบัติวิชาชีพ ​PLO4 (G) มีทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของสังคม​
PLO5 (G) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนประพฤติตนตามหลักประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง​
PLO6 (G) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน การสื่อสาร นำเสนอและออกแบบการบริหารจัดการ​
PLO7 (S) มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์​

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น กลุ่มทายาทเกษตรกร กลุ่มผู้จบปริญญาตรีและนักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา เป็นต้น

แผนการรับนักศึกษา

32 คน