โรงพยาบาลสัตว์

0
เจ้าหน้าที่
0
สัตวแพทย์
0
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
0
พยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ (ชั้น 1 และ 2) โดยเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศในการวินิจฉัย รักษา และชันสูตรโรคสัตว์ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศในการวินิจฉัย รักษา และชันสูตรโรคสัตว์ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย

พันธกิจ (mission)

1. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับการบริการขั้นพื้นฐานทั้งทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
2. สร้างและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและ
การพัฒนาการรักษาโรคสัตว์
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกปฏิบัติในทางสัตวแพทย์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและชุมชน

โครงสร้างการบริหารงาน

สพ.ญ. จุฑาพร สังหาญ

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

สพ.ญ. ประดิภา กุศพลพัฒน์

นายสัตวแพทย์

สพ.ญ. ณัฏฐนิช เหมทานนท์

นายสัตวแพทย์

ทีมเจ้าหน้าที่ทั่วไป

กชมล พรหมรักษ์

นักวิชาการเวชสถิติ

รุสนาณี พงษ์ชาตรี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ภารดี ชั้นสกุล

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทิพกร ผ่องแผ้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ธนยา ไกรสวัสดิ์

ผู้ช่วยเภสัชกร

อลิษา เรืองพูน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ทีมสัตวแพทย์

น.ส.พ. ศาสวัฑฒ์ ฟักทอง

นายสัตวแพทย์

สพ.ญ. ศศวรรณ ต่างวิริยกุล

สัตวแพทย์

สพ.ญ. กตัญญู ยีรามัน

สัตวแพทย์

สพ.ญ. ณัชชา นกหนู

สัตวแพทย์

สพ.ญ. ประดิภา กุศพลพัฒน์

นายสัตวแพทย์

น.สพ. นิอัฟฟาน มะกาเจ

สัตวแพทย์

สพ.ญ. ศิลปภัทรา ศิริตื้นลี

สัตวแพทย์ (ปศุสัตว์)

สพ.ญ. ณัฏฐนิช เหมทานนท์

นายสัตวแพทย์

น.สพ. ทักษ์ สุวรรณโอภาส

สัตวแพทย์

สพ.ญ. ปทุมพร ไชยธาดา

สัตวแพทย์

ทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์

อัจฉรา หมื่นชำนาญ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ถิรกร พ้นภัย

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

บัณฑิต ถวาย

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

พีรพัฒน์ แก้วมณี

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วทันยา พลชนะ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

พิเชษ จันทรมโณ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

เบญจมาศ จิตรจำนงค์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ปูชิยา อิสโร

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

กาญจนา ดินเตบ

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นภัสกร สิ่งประสงค์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นิศากร แซ่โล่

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

เกียรติดำรงค์ ก่อลาภเจริญกุล

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วรางคณา ทองสาย

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ทีมผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

นิตยา ไกรแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

จิฬาภรณ์ สังข์ทอง

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

นิศาชล ศรีสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

พรพนา พุทธพงค์

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

กิตติ ไชยพจน์

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

สุนิษา มากละม้าย

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

อาจรีย์ จันหน่อแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

เมธาพร มีแสง

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

พัชราภรณ์ แซ่เตียว

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์