Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติอาจารย์ ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม โดดเด่น และดี

Previous Next หัวหน้า #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ขอแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติอาจารย์ ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และด้านการบริการวิชาชีพ ประจำปี 2566 ข้อมูลจากฐานระบบ HRMIS ⭐ #ด้านการเรียนการสอนรองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.ศศิภา จันทร์ขจรดร.สพ.ญ.ธีรรัตน์ ประเสริฐศรี ⭐ #ด้านงานวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.มานิตา วิทยารัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมันดร.สุณีย์ หวันเหล็ม ⭐ #ด้านการบริการวิชาชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยงดร.น.สพ.สุรสิทธิ์ เทวาประสิทธิ์ชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.วัชรพล สูยะโพธิ์ 📍 #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน #นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ

Previous Next [ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน #นักวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) 👨‍🔬👨‍🔬 ⭐ 1.คุณนวพล ศุปต์ธรรมสาร นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ⭐ 2.คุณปกชน คีรีลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ⭐ 3.คุณเสาวคนธ์ อินทร์ด้วง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ⭐ 4.คุณนริศรา แก้วชนะ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 📍 #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 […]

อบรมทางวิชาการความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลง และสัตว์อื่น

[ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ #มอ ] #สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง จัดงานประชุมสัญจรภาคใต้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทางวิชาการความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลง และสัตว์อื่น พบกับหัวข้อ “ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงสาบและการจัดการแมลงสาบ”✅ บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวัฒน์ ทองสงวนอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลารายละเอียดเพิ่มเติม : https://link.psu.th/6kkFT 📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่บริการวิชาการ ด้านปศุสัตว์ ตรวจสุขภาพโคเนื้อ พื้นที่ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

Previous Next [ #บริการวิชาการ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่บริการวิชาการ ด้านปศุสัตว์ ตรวจสุขภาพโคเนื้อ พื้นที่ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร.นำโดย สพ.ญ.ชยา วรรณโกวิท และดร.น.สพ.วิชญะ ทองตะโก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ลงพื้นที่ บริการวิชาการ โครงการ #สัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่ จ.ชุมพร ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตร เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนและพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 074-289600 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนแสงทองวิทยา

Previous Next [#MOU #ความเข้าใจทางวิชาการ ] #คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนแสงทองวิทยา.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กับ ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทอง และคณะครู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ โรงเรียนแสงทองวิทยา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแสงทองวิทยา ให้สามารถผลิตนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ต่อไป.📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9650 More To Explore

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ให้บริการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ! 💥💥 #เปิดรับบริการตรวจ 💥💥.📍 วิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย (Identification)📍การตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะ ( #สำหรับสัตว์ ) ในระดับต่ำสุด ที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (MIC) ด้วยเครื่องมือ VITEK@2 COMPACT📍 การเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture)📍 Disc diffusionLink :  https://link.psu.th/nGcR7.ส่งตัวอย่าง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสอบถามเพิ่มเติม : @vetdiagpsu [ https://lin.ee/H18O9cF ]โทร. 074-289-619.#ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ #ตรวจIdentification #MIC #Hemoculture #สัตวแพทย์ #มอ #psu  More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Previous Next [#MOU #ความเข้าใจทางวิชาการ ] #คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กับ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปานถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และคณะครู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ให้สามารถผลิตนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ต่อไป.📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9650 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Previous Next [#MOU #ความเข้าใจทางวิชาการ ] #คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กับ ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปานถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และคณะครู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ให้สามารถผลิตนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ต่อไป.📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9650 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต

Previous Next [ #MOU #ความเข้าใจทางวิชาการ ] #คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กับ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และคณะครู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้สามารถผลิตนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ต่อไป.📍  #ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : 0 7428 9650 More To Explore

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับบริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Previous Next [ #MOU #ความเข้าใจทางวิชาการ ] #คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับบริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร กับ นายนพัตรธร เพชรโชติ กรรมการผู้บริหาร และทีมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับ บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา.เพื่อเป็นการให้การศึกษา บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ ม.อ. ให้สามารถผลิตบัณฑิตทางสัตวแพทย์ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติและสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการทางสัตวแพทย์ต่อไปในอนาคต.📍#ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSULine : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]โทร : […]