ดร.สพ.ญ.

ธนวรรณ สร้อยมาลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Veterinary Ophthalmological diagnosis

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Technique culture of organisms especially resistance bacteria on the ocular surfaces