นางสาว

สะนียา เบ็ญร่าหีม

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลางของคณะฯ

ติดต่อ