ในวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน One Stop Service ในช่วงแรก (4/13 รายการ) ประกอบด้วย

  1. บริการบันทึกแจ้งซ่อม บริการรับแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามในการดำเนินการซ่อมและแก้ไข และการติดตามการส่งซ่อม
  2. บริการยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์ บริการให้ยืม และทวงคืน อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่คณะฯให้บริการ สำหรับการดำเนินงานของคณะฯ เช่น ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานในรายวิชาต่างๆ ยืมครุภัณฑ์เครื่องเสียงเพื่อกิจกรรม/โครงการ เป็นต้น
  3. บริการจองห้อง บริการให้จอง และขอใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะฯหรือว่าด้วยประกาศการให้บริการและอัตราการให้บริการห้องต่างๆ
  4. บริการจองและขอใช้บริการรถยนต์ภายในคณะ บริการให้จอง และขอใช้บริการรถยนต์คณะ เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะฯหรือว่าด้วยประกาศการให้บริการและอัตราการให้บริการต่างๆ