สืบเนื่องจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th

  • ทำให้นักศึกษาไม่สามารถใช้งาน Gmail (https://gmail.com) ด้วย XXXXXXXXXX@psu.ac.th รับ-ส่งอีเมล

เพื่อให้สามารถใช้งาน (XXXXXXXXXX@psu.ac.th) รับ-ส่ง ได้ ต้องการตั้งค่า Forward mail Outlook (Microsoft 365) เพื่อใช้งาน Google Account ดังนี้

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th

  • สำหรับบุคลากร XXX.X@psu.ac.th
  • สำหรับนักศึกษา ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXXXXXXXXX@email.psu.ac.th

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู ->เลือกการตั้งค่า Outlook-> ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู-> จดหมาย (Mail)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู-> การส่งต่อ (Forwarding)

ขั้นตอนที่ 4 คลิกใส่เครื่องหมายถูก-> เปิดใช้งานการส่งต่อ (Enable forwarding)

-ใส่ XXXXXXXXXX@g.psu.ac.th  (Google Account) ***ต้องมี @g.psu.ac.th ต่อท้าย สำหรับการตั้งค่าเท่านั้น การใช้งาน Gmail ใช้งาน  XXXXXXXXXX@psu.ac.th

-คลิกใส่เครื่องหมายถูก-> เก็บสำเนาของข้อความที่ถูกส่งต่อไว้ (เพื่อสำรองใช้งานได้ทั้ง Microsoft 365 และ Google )

ตัวอย่างการทดสอบการรับส่งเมล

การส่งเมลจาก Gmail (Google Account) https://gmail.com

ใช้งานด้วย XXX.X@psu.ac.th

ตัวอย่างภาพการส่งเมล

ตัวอย่างภาพการรับเมล