Search
Close this search box.

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.น.สพ.

กฤตธี เดชยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion animal)
  • ศัลยกรรมและรังสีวิทยา (Surgery and Radiology)
  • ยา (Medicine)

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Biomaterial testing in cell and animal bioavailability
  • Biomaterial application in medicine and veterinary