สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ “แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำหรับอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต”

ในวันที่ 14 พ.ย. 65 อีเมลอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้งานผ่าน Microsoft 365 ด้วย XXX.X@psu.ac.th ดังนี้

ด้วยระบบอีเมลที่ใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
รูปแบบการใช้งาน และด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนทำให้ระบบอีเมลที่ใช้งานในปัจจุบันมีข้อจำกัดการใช้งาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ในฐานะส่วนงานกลางที่ดูแลบริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยฯ
จึงจำเป็นต้องยกระดับความปลอดภัยของบริการดังกล่าว ขึ้นสู่ระบบ Cloud Service อย่างเร่งด่วน จาก PSU Webmail (https://webmail.psu.ac.th) ที่ลงท้ายด้วย @psu.ac.th
ไปยังระบบใหม่บนลิงก์ https://email.psu.ac.th โดยเข้าระบบด้วยบัญชี PSU Passport ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป หลังจากวันดังกล่าวอีเมลใหม่ที่เข้ามาจะเข้าสู่ระบบ Microsoft 365 outlook ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าถึงอีเมลเก่าบนระบบเดิมได้ ในการนี้ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จะจัดอบรมการใช้งานระบบอีเมลใหม่ สำหรับอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
โดยเปิดอบรม จำนวน 3 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
• รอบ 1 เวลา 10.00-11.00 น.
• รอบ 2 เวลา 13.30-14.30 น.
• รอบ 3 เวลา 15.30-16.30 น.
โดยท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทาง QR Code หรือลิงก์
: https://kyl.psu.th/XE3RJq_bP