กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

การสนับสนุนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดการกับข้อมูลในองค์กร เพี่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เครือข่ายการสื่อสารและทรัพยากรด้านข้อมูล สำหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กร

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–

วิศวกรรมและสิ่งก่อสร้าง

การออกแบบ, การวางแผน, การก่อสร้าง, และการจัดการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
การสนับสนุนแก่ผู้จัดการโครงการและช่วยเหลือด้วยการสร้างการออกแบบ, ขอบเขต, และการประมาณการค่าใช้จ่าย การวางแผนและการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–

งานช่างและซ่อมบำรุง

งานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เช่น การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา การซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนัง และถนน หรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น

pngegg-tools

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–

โสตทัศนูปกรณ์และการสอน

บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมหน่วยงาน และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ บำรุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพทดแทน เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–

ยานต์พาหนะภายในคณะ

การปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ การให้บริการ รวมถึงความรู้ในหน้าที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวมถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในระบบงานเครื่องยนต์ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติงานทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในการให้บริการ ของ
พนักงานขับรถยนต์ได้อย่าง ถูกต้องและดีที่สุด 

ยานต์พาหนะภายในคณะ

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–

สถานที่และความปลอดภัย

งานบริการรักษาความปลอดภัยของคณะ มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและด้านความปลอดภัย ของทรัพย์สินและบุคลากรภายในเขตคณะฯ

—Pngtree—blue security shield_3233281

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–

บริการพื้นที่ห้องต่างๆ

บริการบริการพื้นที่ห้องต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมหน่วยงาน และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ

บริการพื้นที่ห้องต่างๆ

ข้อมูลรายการปฏิบัติงาน ดังนี้

———————————————————————————————————————————————–