กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

pngegg

วิสัยทัศน์

การบริการจัดการ และให้การสนับสนุนภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภารกิจ

ภารกิจของฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  1. การวางแผนบริหารจัดการอาคารและระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  2. การวางแผนบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและบริการต่างๆ
  3. การวางแผนบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์และบริการต่างๆ
  4. การวางแผนบริหารจัดการความปลอดภัยและภูมิทัศน์ 
  5. การวางแผนบริหารจัดการเตรียมสถานที่ทำงาน
  6. การวางแผนบริหารจัดการยานพาหนะภายในคณะ

บุคลากร

ผศ.ดร.น.สพ.ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ทวีศักดิ์ ปัญญาใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปณิธาน แก้วเจริญ

วิศวกร

มูฮำหมัดฟาอิซ เจ๊ะเลาะ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ธนกร ไกรดิษฐ์

ช่างเทคนิค

สยมภู สุระสังวาลย์

พนักงานขับรถ

สมเจต วงศ์ครุฑธา

พนักงานขับรถ

วิชาญ เพ็ชรเจริญ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เสฐียร ลิ่มเฮ่า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ณรงค์ ละอองแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาวิณี ทองสุข

แม่บ้าน

ศิริกาน บิลหมัน

แม่บ้าน

ชวนชม บุญพานึก

แม่บ้าน