กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

WELCOME TO OUR WEBSITE

Work Group: Physical Structure and Information Technology

การติดตั้ง Microsoft Authenticator (Mobile Application)

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Authenticator แอพพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android เข้าใช้งาน App Store (iOS) และ Play Store (Android) ค้นหาว่า “microsoft authenticator” > App Store (iOS) > Play Store

Read More »

การตั้งค่า Forward Outlook (Microsoft 365) เพื่อใช้งาน Google Account

สืบเนื่องจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น Microsoft 365 outlook (https://email.psu.ac.th)  ทำให้นักศึกษาไม่สามารถใช้งาน Gmail (https://gmail.com) ด้วย XXXXXXXXXX@psu.ac.th รับ-ส่งอีเมล เพื่อให้สามารถใช้งาน (XXXXXXXXXX@psu.ac.th) รับ-ส่ง ได้ ต้องการตั้งค่า Forward mail Outlook (Microsoft 365) เพื่อใช้งาน Google Account ดังนี้

Read More »

การเปิด Multi-Factor Authentication ด้วย Microsoft Authenticator และ Microsoft Outlook (Microsoft 365)

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วย Microsoft 365 ในรูปแบบดังนี้  –สำหรับบุคลากร ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXX.X@psu.ac.th–สำหรับนักศึกษา ใช้งานอีเมลลงท้ายด้วย XXXXXXXXXX@email.psu.ac.th การติดตั้งแอพพลิเคชั้นในอุปกรณ์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน -ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Authenticator ที่สมาร์ทโฟน ได้ทั้ง iOS และ Android การตั้งค่าความปลอดภัย บัญชีผู้ใช้งาน ด้วย Multi-Factor Authenticator เพื่อให้อุปกรณ์มือถือยืนยันข้อมูลบุคคล

Read More »

อบรมการใช้งานระบบอีเมลใหม่ การใช้งาน XXX.X@psu.ac.th ด้วย Microsoft 365

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ “แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้บริการอีเมลหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับอาจารย์และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต” ในวันที่ 14 พ.ย. 65 อีเมลอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้งานผ่าน Microsoft 365 ด้วย XXX.X@psu.ac.th ดังนี้ ขนาดโควต้าเมล์ 50GB พื้นที่ OneDrive 1TB ส่งเมล์ขนาดสูงสุด 30MB

Read More »

จัดเตรียมห้องประชุม-1 หลังสอบปลายภาค 1/2566

งานจัดเตรียมห้องประชุม หลังจากการใช้งาน งานแม่บ้านได้จัดโต๊ะห้องประชุม 1 หลังจากใช้สอบปลายภาคที่ผ่านมา เป็นรูปแบบเพื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณทีมงานแม่บ้านทุกท่านครับ

Read More »

เตรียมความพร้อม One Stop Service กลุ่มงานโครงสร้างฯ

ในวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน One Stop Service ในช่วงแรก (4/13 รายการ) ประกอบด้วย บริการบันทึกแจ้งซ่อม บริการรับแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามในการดำเนินการซ่อมและแก้ไข และการติดตามการส่งซ่อม บริการยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์ บริการให้ยืม และทวงคืน อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

Read More »

กิจกรรมล่าสุด

การบริการจัดการ และให้การสนับสนุนภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์

Our Services

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

การสนับสนุนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดการกับข้อมูลในองค์กร เพี่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เครือข่ายการสื่อสารและทรัพยากรด้านข้อมูล สำหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กร

วิศวกรรมและสิ่งก่อสร้าง

การออกแบบ, การวางแผน, การก่อสร้าง, และการจัดการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ การสนับสนุนแก่ผู้จัดการโครงการและช่วยเหลือด้วยการสร้างการออกแบบ, ขอบเขต, และการประมาณการค่าใช้จ่าย การวางแผนและการก่อสร้างของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

โสตทัศนูปกรณ์และการสอน

บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมหน่วยงาน และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ บำรุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพทดแทน เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานช่างและซ่อมบำรุง

งานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก เช่น การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนก๊อกน้ำ การต่อท่อประปา การซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว กันสาด ผนัง และถนน หรือทางเดินเท้าภายในบ้าน เป็นต้น

ยานต์พาหนะภายในคณะ

การปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ การให้บริการ รวมถึงความรู้ในหน้าที่ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานได้อย่างสะดวก รวมถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในระบบงานเครื่องยนต์ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติงานทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในการให้บริการ ของ พนักงานขับรถยนต์ได้อย่าง ถูกต้องและดีที่สุด

สถานที่และความปลอดภัย

งานบริการรักษาความปลอดภัยของคณะ มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจราจรและด้านความปลอดภัย ของทรัพย์สินและบุคลากรภายในเขตคณะฯ

บริการพื้นที่ห้องต่างๆ

บริการบริการพื้นที่ห้องต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมหน่วยงาน และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ

Trusted By

เครือข่ายและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดตามผลงานของเรา

ระบุอีเมลของท่านเพื่อติดตามผลงานของเรา!

Join Our Newsletter

Receive our latest blog posts directly in your inbox!