กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ตั้ง: ประตู 109 (ศรีทรัพย์) ถนนปุณณกัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่ตั้ง: วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยายตำบลทุ่งใหญ่ ถนนปุณณกัณฑ์