กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

ภารกิจ

ภารกิจของฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  1. การวางแผนบริหารจัดการอาคารและระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  2. การวางแผนบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและบริการต่างๆ
  3. การวางแผนบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์และบริการต่างๆ
  4. การวางแผนบริหารจัดการความปลอดภัยและภูมิทัศน์ 
  5. การวางแผนบริหารจัดการเตรียมสถานที่ทำงาน
  6. การวางแผนบริหารจัดการยานพาหนะภายในคณะ

บริการของเรา

ลำดับ

รายการบริการ

รายละเอียด

ออนไลน์

ฟอร์ม/เอกสาร

1

บริการแจ้งซ่อม

บริการรับแจ้งรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามในการดำเนินการซ่อมและแก้ไข และการติดตามการส่งซ่อม

ฟอร์มบันทึกแจ้งซ่อม

ฟอร์มบันทึกแจ้งซ่อม

F-PSIT01-Rev.65-ฟอร์มบันทึกบริการแจ้งซ่อม

2

บริการแจ้งเหตุผิดปกติ

บริการรับแจ้งเหตุผิดปกติ ในพื้นที่ดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ฟอร์มบริการบันทึกแจ้งเหตุผิดปกติ

ฟอร์มบริการบันทึกแจ้งเหตุผิดปกติ

F-PSIT02-Rev.65-แบบฟอร์มบันทึกแจ้งเหตุผิดปกติ

3

บริการตรวจตราความปลอดภัย

บริการตรวจตราและบันทึก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-พื้นที่โดยรอบ

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 1

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 2

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 3

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 4

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้นดาดฟ้า

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-พื้นที่โดยรอบ

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 1

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 2

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 3

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้น 4

ฟอร์มบันทึกบริการตรวจตราความปลอดภัย-ชั้นดาดฟ้า

F-PSIT03-F00-Rev.65-ฟอร์มบันทึกตรวจตราความปลอดภัย

F-PSIT03-F1_F4-Rev.65-ฟอร์มบันทึกตรวจตราความปลอดภัย

F-PSIT03-FDeck-Rev.65-ฟอร์มบันทึกตรวจตราความปลอดภัย

4

บริการบันทึกอุบัติการณ์

บริการบันทึกอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และจำแนกเหตุการณ์ต่างๆ

ฟอร์มบริการบันทึกอุบัติการณ์-อุบัติเหตุ

ฟอร์มบริการบันทึกอุบัติการณ์-อุบัติเหตุ

F-PSIT04-Rev.65-ฟอร์มบันทึกอุบัติการณ์

5

บริการยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์

บริการให้ยืม และทวงคืน อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่คณะฯให้บริการ สำหรับการดำเนินงานของคณะฯ เช่น ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานในรายวิชาต่างๆ ยืมครุภัณฑ์เครื่องเสียงเพื่อกิจกรรม/โครงการ เป็นต้น

ฟอร์มจองและขอใช้บริการยืมวัสดุ+ครุภัณฑ์

ฟอร์มจองและขอใช้บริการยืมวัสดุ+ครุภัณฑ์

F-PSIT05-Rev.65-ฟอร์มจองและขอใช้บริการยืมวัสดุครุภัณฑ์

6

บริการจองห้อง

บริการให้จอง และขอใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะฯหรือว่าด้วยประกาศการให้บริการและอัตราการให้บริการห้องต่างๆ

บริการจองและใช้บริการห้อง

ปฏิทินการใช้ห้อง

F-PSIT06-Rev.65-ฟอร์มจองและขอใช้บริการห้องคณะสัตวแพทย์

7

บริการจองและขอใช้บริการรถยนต์ภายในคณะ

บริการให้จอง และขอใช้บริการรถยนต์คณะ เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะฯหรือว่าด้วยประกาศการให้บริการและอัตราการให้บริการต่างๆ

ฟอร์มจองและขอใช้บริการรถยนต์ภายในคณะ

ฟอร์มจองและขอใช้บริการรถยนต์ภายในคณะ

F-PSIT07-Rev.65-ฟอร์มจองและขอใช้บริการรถยนต์ภายในคณะ

8

บริการตรวจเช็คระบบรถยนต์ภายในคณะ

บริการตรวจเช็ก อะไหล่ ชิ้นส่วน ระบบการทำงานของรถยนต์ต่างๆ ของรถยนต์คณะ

ฟอร์มตรวจเช็กระบบรถยนต์ภายในคณะ

ฟอร์มตรวจเช็กระบบรถยนต์ภายในคณะ

F-PSIT08-Rev.65-ฟอร์มตรวจเช็กระบบรถยนต์ภายในคณะ

9

บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า

บริการตรวจเช็ก อะไหล่ ชิ้นส่วน ระบบการทำงานของตู้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของคณะ

ฟอร์มตรวจเช็กและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า

ฟอร์มตรวจเช็กและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า

F-PSIT09-Rev.65-ฟอร์มตรวจเช็กและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า

10

บริการตรวจเช็คระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

บริการตรวจเช็ก อะไหล่ ชิ้นส่วน ระบบการทำงานของเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองของคณะ

ฟอร์มตรวจเช็กระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

ฟอร์มตรวจเช็กระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

F-PSIT10-Rev.65-ฟอร์มตรวจเช็กระบบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

11

บริการตรวจเช็คระบบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ

บริการตรวจเช็ก อะไหล่ ชิ้นส่วน ระบบการทำงานของระบบปั้มน้ำของคณะ

ฟอร์มตรวจเช็กระบบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ

ฟอร์มตรวจเช็กระบบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ

F-PSIT11-Rev.65-ฟอร์มตรวจเช็กระบบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำ

12

บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

บริการตรวจเช็ก ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศของคณะ

ฟอร์มตรวจเช็กบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคาร

ฟอร์มตรวจเช็กบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคาร

F-PSIT12-Rev.65-ฟอร์มตรวจเช็กระบบปรับอากาศอาคาร

13

บริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุม

บริการดูแลความสะอาด อาหารและเครื่องดื่มรับรองการประชุม

ฟอร์มบริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุม

ฟอร์มบริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุม

F-PSIT13-Rev.65-แบบฟอร์มบริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุม