กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

ตรวจสอบก่อน
จอง-ขอใช้บริการรถยนต์
จอง-ขอใช้บริการ
รถยนต์
ดำเนินการจองและขอใช้บริการ
ตรวจสอบหลัง
จอง-ขอใช้บริการ
ปฏิทินการใช้รถยนต์
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถยนต์ ISUZU MU-X)
  • รถตู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 12 ที่นั่ง (รถตู้ TOYOTA HIACE)
  • รถกระบะ 4 ประตู (รถยนต์กระบะ TOYOTA REVO)

———————————————————————————————————————————————–