กลุ่มงานโครงสร้างกายภาพและสารสนเทศ

ห้องประชุม

ห้องบรรยาย

ห้องปฏิบัติการ

ห้องอื่นๆ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ระบบอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข หากท่านต้องการตรวจสอบการใช้ห้องผ่าซาก ปศุสัตว์ ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณการุณยักษ์
ติดต่อได้ที่ งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานบริหารคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์