หลักสูตร Internship Program

ชื่อหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship program)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการและเหตุผล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งแนวทางการผลิตบัณฑิตนั้นเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภาและเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) นอกจากนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนตามมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) อย่างไรก็ตามบริบทในปัจจุบัน เจ้าของสัตว์มีความต้องการการได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานมากขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาชีพรวมถึงการพัฒนาของระบบการศึกษาต่อเนื่องภายหลัง การจบการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของสัตวแพทยสภา คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship program) สำหรับสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์สำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้นำรูปแบบกิจกรรมบางส่วนจากหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เช่นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าเสวนาเนื้อหาทางวิชาการร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์ การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อันจะส่งผลให้คณะฯ มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ในหลักสูตรอื่น ๆ ได้ และเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเกิดความมั่นใจและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้การอบรมทั้งภาควิชาการ พัฒนาทักษะผ่านการทำงานร่วมกับคณาจารย์และนายสัตวแพทย์ประจำที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้มีความสามารถในการให้บริการด้านสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. ประมวลความรู้เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. วางแผนและดูแลสัตว์ป่วยแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ
 3. ปฏิบัติหัตถการที่จำเป็นได้เป็นอย่างดี
 4. ให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสัตว์ป่วยกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 5. เพิ่มพูนความรู้ใหม่และประสบการณ์จากการปฏิบัติได้
 6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์อย่างเหมาะสม

วิธีดำเนินการ

เป็นการฝึกอบรมใช้เวลารวม 11 เดือน
ภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าฟังการบรรยายเนื้อหาที่สำคัญและเหมาะสม ที่จัดขึ้นโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ตามที่กำหนด

ภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติงานฝึกการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและปฏิบัติงานจริงในหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่ผู้จัดฝึกอบรมกำหนด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โครงการกำหนด

กลุ่มเป้าหมายและจำนวน

สัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งหรือสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ผ่านการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในหมวดที่ 2 และ 3 จำนวน 5 คน

ระยะเวลา สถานที่ และแผนการดำเนินการ

 1. ช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 – มิถุนายน ของทุกปี
 2. สถานที่ที่จัด โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง  (ผู้ประสานงานโครงการ)
 2. ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร้อยมาลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถและพัฒนาทักษะการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
 2. ขยายความสามารถของการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์