ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

0
ห้องปฏิบัติงาน
0
นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ สัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม และเจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตภาคใต้ตอนล่าง และระดับประเทศ ในการตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยเน้นความสะดวกในการใช้บริการ การตอบผลที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยํา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และตัวผู้เลี้ยงเอง งานบริการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ ทอดเทคโนโลย์ครอบคลุมถึงการสํารวจและวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ สําคัญในสัตว์ทุกชนิดที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน การเรียนการสอนให้นักศึกษาสัตวแพทย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และสัตวแพทย์ การสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสัตวแพทย์เป็นงานสําคัญ อีกส่วนของ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยในการพัฒนาองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อสําคัญ เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาด้านปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

ห้องปฏิบัติการ

  1. ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
  2. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  3. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
  4. ห้องปฏิบัติการชีวโฒเลกุล
  5. ห้องผ่าชันสูตรโรคสัตว์

โครงสร้างการบริหารงาน

ผศ.ดร.สพ.ญ.
ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

นักวิทยาศาสตร์

ภิรายุ รักษ์วงศ์

นักวิทยาศาสตร์

พจนกร ช่วยธรรมกิจ

นักวิทยาศาสตร์

พิมพ์รวินท์ อวะภาค

นักวิทยาศาสตร์

พิมพ์รวินท์ อวะภาค

นักวิทยาศาสตร์

ณัฐภูมิ หนุนอนันต์

นักวิทยาศาสตร์