คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
TCAS 66
รายละเอียด

คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะเพื่อนวัตกรรม

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้และประเทศ

ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์
ตลอดจนการวางแผนควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว​

PSU MOOC VETERINARY SCIENCE

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

การตรวจตาในสุนัขและแมว

จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับ การจับบังคับสัตว์ในการตรวจตาและการซักประวัติ ห้องตรวจตาและอุปกรณ์ตรวจตาพื้นฐาน การตรวจตาด้วยวิธีต่างๆและค่ามาตรฐาน การบันทึกการตรวจตา การประเมินสัตว์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องทางจักษุวิทยา

รอบรู้เรื่องโรคปลาสวยงาม

หลักการเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดี และการจัดการสุขภาพทั่วไป การประเมินแยกแยะปลาป่วยอย่างง่าย อาการและความผิดปกติที่พบในปลาสวยงาม

โรคภัยใกล้ตัวในเพื่อนรักสี่ขา

โรคที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง อาการที่แสดงออก และการป้องกันการเกิดโรคเบื่องต้น

รับสมัครงาน

สัตวแพทย์ 2 อัตรา

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมัครได้จนถึง

31 มีนาคม 2566