Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะเพื่อนวัตกรรม

ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้และประเทศ

ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์
ตลอดจนการวางแผนควบคุมและป้องกันโรคสัตว์

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับนักศึกษา

PSU MOOC VETERINARY SCIENCE

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

สิทธิสวัสดิภาพสัตว์ และกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ที่ประชาชนควรรู้

สิทธิสวัสดิภาพสัตว์และกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เบื้องต้น และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ Five freedoms สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์ และความรับผิดชอบที่เจ้าของควรมีต่อสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์ และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

การตรวจตาในสุนัขและแมว

จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับ การจับบังคับสัตว์ในการตรวจตาและการซักประวัติ ห้องตรวจตาและอุปกรณ์ตรวจตาพื้นฐาน การตรวจตาด้วยวิธีต่างๆและค่ามาตรฐาน การบันทึกการตรวจตา การประเมินสัตว์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องทางจักษุวิทยา

รอบรู้เรื่องโรคปลาสวยงาม

หลักการเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดี และการจัดการสุขภาพทั่วไป การประเมินแยกแยะปลาป่วยอย่างง่าย อาการและความผิดปกติที่พบในปลาสวยงาม

Animal Story

โดย.. สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

EP.1 โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าระบาดอีกแล้ว !! พบกับสาระแน่นๆ 🔍 Ep.1- โรคพิษสุนัขบ้า ในรายการ #Animalสะตอรี่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจ รักษา และป้องกันสัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกวิธี 🏥🐕

Ep.2- กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์

รู้ไหมว่า ...#มีกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ แล้วนะ !! พบกับสาระแน่นๆ 🔍 Ep.2- กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ ในรายการ #Animalสะตอรี่ ที่จะทำให้ทาสเข้าใจเจ้าน้อยมากขึ้น 🐱🐶

EP.3- ทำหมันสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ ม.อ.

ทำหมันสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ ม.อ. ในรายการ #Animalสะตอรี่

รับสมัครงาน