สำนักงานบริหารคณะ

0
บุคลากร
0
กลุ่มงาน
0
งาน

สำนักงานบริหารคณะ​

สำนักงานบริหารคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยสำนักงานบริหารคณะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นงานต่าง ๆ แต่ละงานมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อบรรลุตามพันธกิจ ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ณัฐรินีย์ ชาญด้วยกิจ

งานทรัพยากรบุคคล
074 289601

ทิพย์เกสร นวลศรี

ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ
074 289601

ปณิดา ดรายเดน

งานเลขานุการผู้บริหาร
074 289601

กิตติยา สุนทรเจริญนนท์

ผู้ประสานงานโรงพยาบาลสัตว์
074 289601

ชิดชนก วิทยะพงศ์

ผู้ประสานงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
และงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

สุทธิดา วัชราภรณ์

งานการเงินและบัญชี ส่วนกลางคณะ
074 289601

สะนียา เบ็ญร่าหีม

งานพัสดุ ส่วนกลางคณะ
074 289601

อรพรรณ ปิ่นทอง

งานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
074 289601

นลิน ต่อวิรรธน์

งานพัสดุ
โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
074 289601

นิชนันท์ บุญถวิน

งานการเงินและบัญชี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
074 289601

อรพรรณ ละม้ายพันธุ์

งานพัสดุ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
074 289601

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร

กาญจนา นพฤทธิ์

งานแผนและยุทธศาสตร์
074 289601

นาถฤดี แก้วยศ

งานประกันคุณภาพและวิจัย
074 289601

ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต

งานสื่อสารองค์กร
074 289601

กลุ่มงานบริการการศึกษา

นุจนารถ เกียรติขวัญบุตร‎

งานทะเบียนและประมวลผล
074 289601

นภาพร พงศ์อินทร์

งานหลักสูตรและบรรณารักษ์
074 289601

สุทธิพงศ์ ปริญญาศิริ

งานพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
074 289601

กลุ่มงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ทวีศักดิ์ ปัญญาใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
074 289609

ธนกร ไกรดิษฐ์

งานช่างเทคนิค
074 289609

วิชาญ เพ็ชรเจริญ

งานรักษาความปลอดภัย
074 289609

ภาวิณี ทองสุข

งานแม่บ้าน
074 289609

ปณิธาน แก้วเจริญ

งานโครงสร้างกายภาพ
074 289609

สยมภู สุระสังวาลย์

งานยานยนต์
074 289609

เสฐียร ลิ่มเฮ่า

งานรักษาความปลอดภัย
074 289609

ศิริกาน บิลหมัน

งานแม่บ้าาน
074 289609

มูฮำหมัดฟาอิซ เจ๊ะเลาะ

งานโสตทัศนศึกษา
074 289609

สมเจต วงศ์ครุฑธา

งานยานยนต์
074 289609

ณรงค์ ละอองแก้ว

งานรักษาความปลอดภัย
074 289609

ชวนชม บุญพานึก

งานแม่บ้าน
074 289609