ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK Professional Standards Framework (#UKPSF) ระดับ #Fellow ของสหราชอาณาจักร 🌟

Read More »