สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

0
อาจารย์
0
นักวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารงานต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยทำงานร่วมกับรองหัวหน้าสาขาวิชาฯและเลขานุการสาขาวิชาฯ

ความรับผิดชอบหลัก

เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศในการวินิจฉัย รักษา และชันสูตรโรคสัตว์ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย

ภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่มีจำนวนบุคลากรเป็นสัดส่วนหลักของคณะฯ ให้การสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และทำหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

โครงสร้างการบริหารงาน

Fundamental Veterinary Sciences

Structure and function of animal body

Veterinary public health

Microbiology​

น.สพ.
พชรพง ครองสี

(ลาศึกษาต่อ)

Dr.Lea Indjein

Animal sciences

Pathology

Immunology and Biochemistry

Pharmacology and Toxicology

Integrated Veterinary Sciences

Companion animal clinic

Surgery and Radiology

Theriogenology

Animal nutrition

สพ.ญ.
ญาดา ดวงนำสว่าง

(ลาศึกษา)

Medicine

สพ.ญ.
ธนพร กิตติมงคล

ลาศึกษาต่อ

สพ.ญ.
ณัฏฐทิตา เกิดทองมี

ผู้ช่วยอาจารย์

Food and large animal clinic​

Ruminant

Equine

Food aquatic animal

Swine

น.สพ.
ภควัต ตันติทวีวัฒนา

ผู้ช่วยอาจารย์

Poultry

Wildlife and exotic animal clinic

Marine mammal and Ornamental fish

นักวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ เจียงสกุล

นันทรัตน์ ชุติจิรัฐิติกาล

โดมชัย แก้วน้อย

ปกชน คีรีลักษณ์

สุลีภรณ์ ฝาหล๊ะ

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

สิริลักษณ์ แก้วมณี

ซารีป๊ะ หมันหมู้

ราชกุล วิริยพรหม

บารมี ชาญชญานนท์

สุวิจักขณ์ จันทชูโต

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

นริศรา แก้วชนะ

เสาวคนธ์ อินทร์ด้วง

พีรพล สรยิง

นวพล คุปต์ธรรมสาร