Search
Close this search box.

งานการเงิน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบฟอร์ม ระเบียบ แนวปฏิบัติทางการเงินและบัญชี

1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์

2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน

3. การรับรอง กรณีเบิกเฉพาะค่าลงทะเบียนอบรม

การเดินทางไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ)

รูปแบบหนังสือขออนุมัติและการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เงินช่วยเหลือ พขร. ค่าใช้สอย ค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าของที่ระลึก ค่าพวงหรีด เงินทำบุญ