งานการเงิน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบฟอร์ม ระเบียบ แนวปฏิบัติทางการเงินและบัญชี

1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์

2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ)

3. การรับรอง กรณีเบิกเฉพาะค่าลงทะเบียนอบรม

การเดินทางไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ)