Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านและเฉพาะทาง) ✨

🔔 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. #ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น #ชำนาญการ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านและเฉพาะทาง) ✨
.
🌟 คุณราชกุล วิริยพรหม ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
🌟 คุณซารีป๊ะ หมันหมู้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
🌟 คุณพีรพล สรยิง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
🌟 คุณณัฏรินีย์ ชาญด้วยกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
🌟 คุณสุทธิดา วัชราภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ #ชำนาญการ
.
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567  
.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 0 7428 9650

More To Explore