ตารางใช้ยานพาหนะภายนอก-รายวิชาเรียน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์