สพ.ญ.

เกื้อ หร่องบุตรศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Equine medicine

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities