ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.

ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Canine theriogenology
  • Sperm preservation
  • Stem cell
  • Embryology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities