ดร.

ภราดร เมืองนิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Physiology
  • Molecular biology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Drug screening and discovery
  • Cell culture technique
  • Measurement of transepithelial ions transport using Ussing chambers technique
  • transepithelial electrical resistance
  • measurement of fluid secretion in mouse intestine by closed ileal loop model
  • measurement of renal function in rat in vivo by clearance technique
  • Western blotting
  • Immunoprecipitation