ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.

สกาวพร ประจันตะเสน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Food safety
  • Physical
  • chemical and microbiological quality of food originated from animals
  • basic biostatistics

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Microbiology (Campylobacter genus)
  • Molecular epidemiology
  • antimicrobial susceptibility testing
  • basic veterinary epidemiology
  • natural transformation
  • invasion assay of Campylobacter using Caco-2