ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สพ.ญ.

ศศิภา จันทร์ขจร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Aquatic animal medicine
  • Veterinary microbiology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Microbiological and molecular techniques in bacteria and fungi