ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.

ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • สัตว์ปีก (Poultry)
  • สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)
  • สุกร (Swine)
  • สัตวศาสตร์ (Animal science)
  • โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ (structure and function of animal body)

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Molecular technique
  • Cell culture