ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (ดรุณาจารย์)

สรวัฒน์ ทองสงวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Veterinary and medical parasitology and entomology
  • Veterinary mycology
  • Veterinary hematology

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Molecular technique
  • Laboratory diagnostic technique i.e. blood and fecal analysis
  • Insects identification