ดร.น.สพ

สุรสิทธิ์ เทวาประสิทธิ์ชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Small animal orthopedics and traumatology
  • Small animal neurosurgery
  • Veterinary clinical research
  • Thai herbal alternative treatment of musculoskeletal diseases
  • Bone substitutes

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Meta-analysis and systematic review
  • Veterinary clinical research