ดร.สพ.ญ

ธีรรัตน์ ประเสริฐศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • Molecular Biology of foodborne pathogens particularly Salmonella spp.
  • other bacteria in the Enterobacteriaceae family

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Swine Medicine
  • Veterinary Public Health
  • Antimicrobial Resistance