ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.

วรรณรัตน์ แซ่ชั่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

specialization

  • ชีวเคมีและพันธุศาสตร์ (ฺBiochemistry and Genetics)
  • อณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) Thalassemia, Melioidosis, Epstein-barr virus

ความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

Laboratory Skills / Abilities

  • Molecular genetic techniques