นางสาว

ชิดชนก วิทยะพงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. เลขานุการโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
  2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
  3. งานสารบรรณ หนังสือภายนอก/ภายใน โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

ติดต่อ