นางสาว

กาญจนา นพฤทธิ์

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานแผนและยุทธศาสตร์

ติดต่อ