นางสาว

กิตติยา สุนทรเจริญนนท์

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. เลขานุการโรงพยาบาลสัตว์
  2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสัตว์
  3. งานสารบรรณ หนังสือภายนอก/ภายใน โรงพยาบาลสัตว์

ติดต่อ