นาย

ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานประชาสัมพันธ์
  2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
  3. งานถ่าย/ตัดแต่ง ภาพนิ่งและวิดีโอ
  4. งานจัดการและดูแลสื่อออนไลน์

ติดต่อ