นาง

ณญาดา อินทสโร

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานบริหารจัดการสำนักงานบริหารคณะ

ติดต่อ