Search
Close this search box.

นาง

ณญาดา อินทสโร

Nayada Inthasaro

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ

สำนักงานบริหารคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานที่รับผิดชอบ

ข้อมูลติดต่อ