Search
Close this search box.

นางสาว

นุจนารถ เกียรติขวัญบุตร‎

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานทะเบียนและประมวลผล
  2. ตารางเรียน
  3. ตารางสอบ
  4. งานรับนักศึกษา
  5. ประเมินรายวิชา
  6. ประเมินการสอนของอาจารย์
  7. ฝึกงานเลือก

ติดต่อ