นางสาว

อรพรรณ ปิ่นทอง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. งานการเงินและบัญชี ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

ติดต่อ