นางสาว

อรพรรณ ละม้ายพันธุ์

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  2. งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการศึกษา
  3. งานพัสดุการจัดซื้อจ้ดจ้าง ฝ่ายบริการวิชาการ
  4. งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายวิจัย

ติดต่อ