นาง

ปณิดา ดรายเดน

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานเลขนุการผู้บริหาร
  2. งานวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อ