นางสาว

ภาวิณี ทองสุข

ตำแหน่งแม่บ้าน

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานแม่บ้านทำความสะอาด
  2. งานบริการเลี้ยงรับรองงานประชุม
  3. งานบริการตลาดนัดเอกสาร

ติดต่อ