นาย

ภัทร์ชนนท์ อวะภาค

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานประกันคุณภาพ
  2. งานวิจัย

ติดต่อ